SPU : คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม"วังไพเวชพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมให้กับชุมชนวังไพรเวชภายใต้ชื่อโครงการ "วังไพเวชพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน" ซึ่งกิจกรรมโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมคิด วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนพัฒนาชุมชนมาแล้วรวมทั้งสิ้น 8 โครงการฯ อาทิ โครงการเสริมสร้างอาชีพ,โครงการพัฒนากายภาพและสุขภาพชุมชน, โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเยาวชนอาเซียน  ,โครงการกรรมการบริหารกาย บริหารจิต บริหารสมาธิ และการพัฒนา EQ  , โครงการการเสริมสร้างงานอาชีพให้ชุมชน, โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน,โครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน  และโครงการวังไพเวชพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการ การมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับบุตรหลานในชุมชน การส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน ณ  ชุมชนวังไพรเวช  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา