SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ STIE PERBANAS, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยี่ยมชม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยอาจารย์สุรชัย  สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษามหาบัณฑิตจาก STIE PERBANAS, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการและดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ บรรยายสรุปการบริหารงานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและนำเยี่ยมชมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการและส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 12A03 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา