SPU : ศูนย์หนังสือ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การบริการที่ดีต้องใช้มืออาชีพ Season 2”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์พรอำไพ สมิตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลังและผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการอบรม “การบริการที่ดีต้องใช้มืออาชีพ Season 2” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมี อาจารย์กิ่งแก้ว  พรอภิรักษสกุล อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ณ ห้องปัทมา  ชั้น4 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา