SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ “Young Love – รักเป็นปลอดภัย”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สำนักการอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท Bayer และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม “Young Love – รักเป็นปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศกับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล และนายแพทย์ประวิศ ชวชลาศัย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้อย่างสนุกสนานอีกทั้งมีพิธีมอบโล่โครงการ “Young Love – รักเป็นปลอดภัย” ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บัวหลวงแกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา