นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดผลงานสถาปัตย์ โดย สมาคมสภาสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายศุภกร สุนทรารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดผลงานสถาปัตย์ จัดโดย สมาคมสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์