นักศึกษาป.โท คณะบัญชี ได้รับ รางวัลชมเชย "การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์" การประชุมวิชาการระดับชาติ

SPU Award

โดย Admin Spublog

นางสาวปาริชา ปิสิตโร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ รางวัลชมเชย "การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร