SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมนักศึกษา ศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน ”ติวสอบใบอนุญาตว่าความ” 2558 โดย อ.วันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอ. สักชิณ แตงโสภา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการ”ติวสอบใบอนุญาตว่าความ” ประจำปี 2558  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง   โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์วันชัย  สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ,อาจารย์สักชิณ  แตงโสภา และนายอาทิตย์  คำซองเมือง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบใบอนุญาตว่าความต่อไปในอนาคต  ณ  ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา