ผอ.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รับ "รางวัลครูต้นแบบ" โครงการ เชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน

SPU Award

โดย Admin Spublog

ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ "รางวัลครูต้นแบบ" โครงการ เชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา