SPU : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ การเคหะแห่งชาติ, TCDC, ERA ร่วม MOU พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสังคมไทย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 3 เครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ,TCDC , ERA   เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา  ด้านงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน้นแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ งานสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ตลอดจนการวางแผนวิเคราะห์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และ เสริมวิชาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพสังคมไทยโดยมี อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดงานและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ ผู้บริหารจาก 3 เครือข่ายพันธมิตร ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา  ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ งานนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ที่ได้รับเกียรติจาก นายอัชชพล    ดุสิตนานนท์  นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เปิดงานนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา SOA X 10 Thesis Exhibition คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 -24 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)