SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า...ทัศนศึกษาสู่มาเลเซียและสิงคโปร์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์ราณี  อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.ธาวิษ ถนอมจิต ศ์  นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (TMT 335) การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ตามโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ   เดินทางทัศนศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ซึ่งเป็นประเทศในย่านอาเซียน  ระหว่างวันที่  22 -25 กรกฎาคม 2559  นี้