การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

Showcase

โดย SPU Admin

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21(ครั้งที่2)
              การบรรยายเป็นเพียง “กิจกรรม” หรือวิธีการหนึ่งเท่านั้นในการพาผู้เรียนไปสู่ “ผลลัพธ์” การเรียนรู้ควรจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคต่างๆ มากมาย วิธีการที่สำคัญและเหมาะสมคือ “การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้” (Problem-based Learning)          โดยผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน แต่เป็นตัวผู้เรียนเอง นอกจากนั้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจะทำให้นักศึกษาจดจำในสิ่งที่ตนได้ลงมือปฎิบัติได้เป็นอย่างดีและจะไม่ลืมเหมือนฟังการบรรยาย  ดังนั้นอาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น และอาจารย์ต้องใช้กิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายกับความซ้ำซาก จำเจ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา            
             การเรียนการสอนต้องมีการให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (reflection) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   อีกทั้งยังต้องมีการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง อาจารย์ต้องตระหนักว่าคะแนนคือ “เครื่องมือ” ของการศึกษา ไม่ใช่ “เป้าหมาย” ของการศึกษา จึงไม่ควรวัดผลเพียงแค่การสอบปลายภาคเท่านั้น 

ไฟล์แนบ