กฤตกร ทองแสง : ดารา นักแสดง พิธีกร

Alumni

โดย SPU Admin

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 51
อาชีพปัจจุบัน:   ​ดารา นักแสดง พิธีกร