สถาพร ด่านขุนทด : ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ TV3

Alumni

โดย SPU Admin

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 47
อาชีพปัจจุบัน:   ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ TV3