SPU ACADEMIC

SPU Activity

SPU Alumni

SPU Award

SPU Professional

SPU NEWS

SPU AWARD

SPU PROFESSIONAL

SPU : หลักสูตร M.M. & M.B.A. ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กลยุทธ์การลงทุน และการทำ M&A (Mergers and Acquisitions) โดย คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า ...

16 พ.ย. 2559 11:52 น.